40 lượt xemĐịa lý
0

Bạn hãy cho biết tên của ba đại dương!

admin thay đổi trạng thái xuất bản 26/07/2023
0

Thái bình dương (180 triệu km2, Đại tây dương (106 triệu km2) Ấn độ dương (75 triệu km2)

admin Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.