144 lượt xemĐịa lý
0

Châu lục nào nhỏ nhất thế giới?

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
0

Châu Úc (9 triệu km2), châu Âu nhỏ thứ hai (10 triệu km2)

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.