Những nhạc sĩ thành Bremen

Một người có một con lừa. Bao năm nay lừa kéo xe chở lúa đến...