Cáo và ngựa

Ngày xưa có một bác nông dân có một con ngựa trung thành. Đến khi...