Sáu con thiên nga

Lần ấy vua đi săn trong một khu rừng rộng mênh mông, nhà vua mải...