261 lượt xemĐịa lý
0

Chim cánh cụt (Pinguin) sống ở đâu?

Anonymous thay đổi trạng thái xuất bản 26/07/2023
0

Ở châu Nam cực, còn ở Bắc cực có gấu trắng.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.