Ếch và bò

Môt con bò đi xuống một đầm lầy đầy lau sậy để uống nước. Khi...