Bảy con quạ

Ngày xửa ngày xưa, có một người sinh được bảy con trai, nhưng lại không...