50 lượt xemĐịa lý
0

Đảo Korsika(Cooc) thuộc nước nào?

admin thay đổi trạng thái xuất bản 26/07/2023
0

Thuộc Pháp, đây là quê hương của Napoleon, người hùng ngự trị châu Âu thế kỷ 18.

admin Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.