115 lượt xemĐịa lý
0

Đường xích đạo dài bao nhiêu?

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023
0

Đường xích đạo dài khoảng 40.000 km chia trái đất thành bắc bán cẩu và nam bán cẩu.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.